สรุปธรรมนูญของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

สรุปธรรมนูญของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ที่ ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (International Association of Buddhists Universities) (สมพน.)โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเป็นสมาชิกกว่า ๘๐ มหาวิทยาลัยทั่วโลกนั้น

ที่ประชุมได้เลือกพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานสมาคมฯ ส่วนรองประธานมาจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม เป็นต้น

ธรรมนูญของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ มีเนื้อหาสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

๑. จัดให้มีสำนักงานใหญ่ สมพน. ตั้งอยู่ที่มหาจุฬาฯ ทำหน้าที่ในฐานะเป็นสำนักงานเลขาธิการสมาคม

๒. จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ประจำปี ๒๕๕๑ (กำหนดจัดที่วังน้อย ภายหลังจากงานวิสาขบูชาโลก ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดแล้ว) และให้มีการประชุมวิสามัญ ตามแต่จะเห็นสมควร

๓. โครงสร้างสมาคมฯ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก และสมาชิกอื่นๆ ดังนี้
• ประธาน: พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ประเทศไทย
• รองประธาน:
ก. พระซูเชน (Xue Chen) รองประธานสมาคมและสถาบันพระพุทธศาสนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข. ศ.ดร.ชิโช เอ็ม. นาไม อดีตประธานและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโกย่าซัง ประเทศญี่ปุ่น
ค. ศ.ดร.เล แมน ทัต ตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ในเวียดนาม เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม
• เลขาธิการ: ดร. พระคำหมาย ธัมมสามี ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาอ๊อกฟอร์ด มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
• ผู้ช่วยเลขาธิการ:
ก. ดร. พระคิม มีซาน มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งจูงอง ประเทศเกาหลี
ข. ดร.ตามัส อะกอคส์ ผู้จัดการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบูรพาทิศ และปัจฉิมทิศ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาบูดาเปสท์ ประเทศฮังการี
ค. รศ. ดร. พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
• เหรัญญิก:
• สมาชิก:
ก. พระภิกษุณียีฟ่า (สหรัฐฯ)
ข. ดร. พระอาชิน ญาณิสสระ (พม่า)
ค. พระชิงซิน (ไต้หวัน)
ง. ศ.พระเกเช ญาวัง สัมเต็น (อินเดีย)
จ. ศ. เทพสัทธา (กัมพูชา)
ฉ. ศ.สุมนะปาละ (ศรีลังกา)
ช. ดร.อีโก (อินโดนีเซีย)
ซ. ดร.รพินทะ ปาลท์ (อินเดีย)
ฌ. ศ.ฟิลิป สแลนเลย์ (สหรัฐฯ)