บันทึกความเข้าใจ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ ระหว่างสมาชิกมหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนานานาชาติ (International Association of Buddhist Universities: IABU) เพื่อความร่วมมือในการก่อตั้งสมาคม

๐.บทนำ
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ(IABU) ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๐ และจดทะเบียนตาม กฏหมายไทยในปี ๒๕๕๑ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
i. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกให้เกิดความร่วมมือ เพื่อให้มวลมนุษยชาติได้รับประโยชน์จากความหลากหลาย และความแตกต่างของประเพณีทางพุทธศาสนาที่ดำเนินอยู่ และเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สมาคมจะ,
ii. จัดทำกรอบการทำงานร่วมกันที่สมาชิกสามารถ:
iii. สร้างความเข้าใจอันดีในเรื่องนโยบาย และกิจกรรมของแต่ละสามาชิกให้เกิดความเข้าใจทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติ
iv. ร่วมมือกันในด้านการบริหารสมาคม การสอน การวิจัย และอื่นๆ
v. ตระหนักถึงความเชี่ยวชาญของแต่ละสมาชิก

๑. เจตจำนงความร่วมมือ
ตามที่หัวหน้าผู้บริหารของสมาชิกเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมของสมาคม พระพุทธศาสนา นานาชาติครั้งที่ ๑ และการสัมมนาเชิงวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ประเทศไทย เห็นพ้องร่วมกันดังนี้
i. ดำเนินการก่อตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการทำงานร่วมกันในการพัฒนา วิชาการ รวมถึงการจัดเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอน และการรับรองวิทยฐานะ
ii. ดำเนินการก่อตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อระดมทุนสำหรับดำเนินกิจกรรม ของสมาคมพระพุทธศาสนานานาชาติ ซึ่งรวมถึง สำนักเลขานุการ การประชุม และสัมมนา ทุนการศึกษา โครงการวิจัย และวารสารสิ่งพิมพ์
iii. อนุมัติการตัดสินใจของคณะกรรมการผู้บริหารในการประชุม ณ กรุงเทพฯ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๑ และให้อำนาจคณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ และให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการที่กำหนดเช่น การระดมทุน
iv. ดำเนินการก่อตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อประสานงานในโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสมาชิก ซึ่งมีระยะเวลา สองถึงสี่อาทิตย์ โดยทันที

๒. นิยาม
ภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ มีการอธิบายความหมายดังนี้

สมาชิก หมายถึง สมาชิกหลัก สมาชิกรอง และสมาชิกเพิ่มเติมของสมาคมพระพุทธศาสนานานาชาติ
สมาคม หมายถึงสมาคมพระพุทธศาสนานานาชาติ

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับจากวันที่ลงนามร่วมกัน โดยสมาชิกเห็นพ้องและไม่มีข้อคัดค้าน

ลงนาม ณ วันที่ ได้กล่าวอ้างข้างต้น